Säännöt

Lappeenrannan Insinöörit ry:n säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Insinöörit ry, ja sen kotipaikka on Lappeenranta

2. Liittyminen keskusjärjestöihin

Yhdistys voi liittyä insinöörien etuja ajavaan keskusjärjestöön. Liittymisestä päättää yhdistyksen kokous 2/3 äänten enemmistöllä.

3. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyselimenä, valvoa heidän yhteisiä sekä sosiaalisia että ammatillisia etuja ja pyrkimyksiä, sekä edistää teknillistä ja henkistä kehitystä keskuudessaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus- ja esitelmätilaisuuksia, tutustumismatkoja, huvi-, juhla- ja liikuntatilaisuuksia sekä suorittaa valistustyötä. Yhdistys voi antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä. Yhdistys voi muodostaa rekisteröimättömiä kerhoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys oikeutettu ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhdistyksellä on oikeus perustaa rahastoja.

4. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa asuva, jotka ovat:

- Ammattikorkeakoulussa tai sitä vastaavassa teknillisessä oppilaitoksessa insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkinnon suorittaneita

- Korkeamman teknillisen koulutuksen saaneita  

- Insinööritasoisissa vastuullisissa teknillisissä tehtävissä toimivia.                 

Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa ja maksaa yhdistyksen syyskokouk­sen määräämän kannattajajäsenen jäsenmaksun. Kannattajajäse­nellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei ääni­oikeutta. Kannattajajäseneksi kutsumisen päättää yhdistyksen kokous 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta ja yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä edistäneitä henkilöitä. Kunnia­jäsenellä ei ole jäsenmaksua.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa, joka merkitään pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen maksamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Yhdistyksen hallitus voi vapauttaa jäsenmaksusta anomuksesta työkyvyttömyyden, sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja luettuna mukaan ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

12. Varsinaiset kokoukset


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varsinaiset jäsenet sekä enintään kolme varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä 2 on joka vuosi erovuorossa.

7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle neljä viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat insinööriopiskelijoiden hyväksi.